SYRINGA BLUE HYACINTH 30CM JFT

LILAC 'BLUE HYACINTH' 30CM

$95.00 AUD

Syringa x hyacinthiflora 'Blue Hyacinth'